ผู้บริหารคณะวิทย์เยือนเกาหลีใต้ลงนามความร่วมมือกับ College of Engineering, Pai Chai University

2 ตุลาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         วันที่ 15 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสนคำ นุเสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เดินทางเยือน Pai Chai University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ College of Engineering, Pai Chai University โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร College of Engineering ให้การต้อนรับ ซึ่งทั้ง 2 สถาบัน มีเป้าหมายร่วมกันในการประสานความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นร่วมกันต่อไปในอนาคต
แกลลอรี่