ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์ มช.

4 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพื่อการแปรรูปอาหาร และโรงงานต้นแบบของคณะ โดยมีอาจารย์ ดร.พรจันทร์ พิณพาทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
แกลลอรี่