ต้อนรับาคันตุกะจาก Colorado State University

11 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะมนุษศาสตร์นำอาคันตุกะจาก Colorado State University ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Prof. Soo Kang ตำแหน่ง Director of Health and Human Science และคณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Hospitality Management เยือนวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี และ ผศ.ดร. อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ อละเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Informatics) และงานวิจัยด้าน Tourism Informatics ร่วมกับอาจารย์และนักวิจัย CAMT ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 513
แกลลอรี่