รายงานตัวของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

19 มีนาคม 2562

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

รายงานตัวของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์ 053-948-929