ศูนย์ความเป็นเลิศศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย : ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC

27 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ศูนย์ความเป็นเลิศศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่นี่คือแหล่งรวมองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ตั้งแต่กระบวนการต้นทางจนถึงปลายทาง ที่สามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ร่วมไปถึงการส่งเสริมและต่อยอด การผลักดันคุณภาพของผลิตภัณฑ์

https://fb.watch/cEw21fCq23/


#เกษตรมช
#SmartAgricultureforBetterLife
#AgricultureCMU
#CMU
#Agritech
#Innovation

แกลลอรี่