รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นประเภทบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5

24 พฤษภาคม 2565

คณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นประเภทบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม: การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่สู่ความปกติที่เปลี่ยนไป” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


เรื่องที่ 1 “การพัฒนาระบบสนับสนุนของสถานศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดย อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และ อาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์ อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เรื่องที่ 2 “รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของครูในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา” โดย ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงศ์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

แกลลอรี่