กิจกรรมอบรมสัมมนาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

5 พฤศจิกายน 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 และการอบรม เรื่อง “ขั้นตอนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ณ ห้องECB3203 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่