โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร TQC (Thailand Quality Class) ครั้งที่ 1

22 พฤศจิกายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร TQC (Thailand Quality Class) ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ TQA Assessor เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง ECB3202 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่