รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรนานาชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

10 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรนานาชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th

แกลลอรี่