โครงการ การเรียนการสอน “ หลักสูตร 2D Animation Clip Studio Program”

13 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ. ดร. เฉลิมพล คงจิตต์ ร่วมกับ Motive freme Studio (ศิษย์เก่า วิทยาลัยฯ) ทีมนักอออกแบบ 2D ประกอบภาพยนต์ Animation ญี่ปุ่น ประกอบด้วย คุณชูสง่า ประธานราษฎร์ คุณวรากร ชัยคำมา และคุณภาคภูมิ วิชิตพันธุ์ ร่วมจัดหลักสูตรอบรมพิเศษ การวาดรูป 2D Animation โดยใช้โปรแกรม 2D Clip Studio ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือในการวาดรูป และสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่อาชีพเป็นนักวาดรูปสไตล์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 โดยในหลักสูตร 30 ชั่วโมงนี้ ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการวาดรูปสร้างตัวละครผ่านโปรแกรม Clip Studio และเรียนรู้รูปแบบกระบวนการทำงานในองค์กรแบบญี่ปุ่น Japanese Teamwork เทคนิคการทำงานร่วมกัน การระดมสมองความคิด การแชร์ประสบการณ์ การบริหารเวลาทำงานและประสานงาน ทั้งนี้ ได้จัดให้มีเวทีประกวดผลงานกลุ่ม เพื่อเฟ้นหาชิ้นงานที่สมบูรณ์ที่สุด โดยมีอาจารย์คงทัต ทองพูน และอาจารย์ธันยภฤศ ฟองดารัตน์ จากหลักสูตร แอนนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกซ์ และอาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ จากหลักสูตร ดิจิทัลเกม และนางสาวนฤมล กิติ นักออกแบบจาก Co-working Space and Creative Design ร่วมเป็นผู้วิพากษ์ผลงาน โดยผู้ที่จบการอบรมหลักสูตรดังกล่าวถือเป็นผู้ที่มีโอกาสสร้างชิ้นงานของตนเอง และพัฒนาต่อยอดก้าวเข้าสู่การเป็นนักวาดมืออาชีพในเครือข่ายของ Motive freme Studio ต่อไป กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
แกลลอรี่