อาจารย์ CAMT เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ISO 30401

19 เมษายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารมาตรฐานระบบ ISO 30401 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ISO 30401 หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในระดับมาตรฐานสากล และการรับรอง ISO 40401 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมขั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่