นศ.CAMT ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Global Start-Up Design Thinking Hackathon Day

18 มกราคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ และสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ได้รับรางวัล Global Start-Up Design Thinking Hackathon Day จากกิจกรรมการแข่งขัน Hackathon โดยที่นักศึกษา CAMT ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมร่วมกับนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ อาทิ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้เวลา 48 ชั่วโมง และช่วยกันระดมสมองเพื่อแก้โจทย์ปัญหา สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ และร่วมกันนำเสนอโปรเจ็ค ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่นักศึกษาในระดับนานาชาติ โดยในการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาจากวิทยาลัยฯ สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขัน รวม 3 รางวัลได้แก่
  • รางวัล Grand prize ได้แก่ นางสาวพิมพ์ศิริ ทรวงแสวง สาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ระดับชั้น ปีที่ 3
  • รางวัล Gold prize ได้แก่ นายรัชพล นุชรุ่งเรือง สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รหัสนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 3
  • และรางวัล Silver prize ได้แก่ นางสาวต้นรัก นันตา สาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ และนาย ไธพัตย์ สุขุมไพรสัณฑ์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระดับชั้นปีที่ 3
โดยมีอาจารย์ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลเกม และนางสาว พรภัทรา เดียมขุนทด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 9-12 มกราคม 2567 ณ Chung-Ang University กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

แกลลอรี่