ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ "Discovery of Jiangsu 2023, International Summer School of Food Science and Technology"

30 สิงหาคม 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ "Discovery of Jiangsu 2023, International Summer School of Food Science and Technology" ณ  Nanjing Agricultural University, China


ดร.พัฒธาวินท์ เสทธะยะ นักวิจัยสังกัดสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนทั้งสิ้น 6 คน จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล   เข้าพบศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ และผู้บริหาร เพื่อสรุปผลการเข้าร่วมโครงการ "Discovery of Jiangsu 2023, International Summer School of Food Science and Technology" ณ Nanjing Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 21-28 สิงหาคม 2566

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ นักศึกษาที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าว นำเสนอรายงานความรู้ที่ได้รับ รวมถึงกล่าวขอบคุณและนำเสนอความประทับใจ ประสบการณ์ในโอกาสที่ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนในโครงการดังกล่าว เสนอต่อผู้บริหารสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ และนำเกียรติบัตรมาแสดงและผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ส่งมอบต่อให้นักศึกษาเพื่อเป็นเกียรติประวัติ

 

ในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 6 ท่าน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร และอาหารปลอดภัย ด้านวิชาการ งานวิจัย กฎหมายอาหารของแต่ละประเทศ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การแลกเปลี่ยนความรู้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในแต่ละประเทศร่วมกับนักศึกษาจาก Egerton University สาธารณรัฐเคนยา และ University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest (USAMV) ประเทศโรมาเนีย  นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมวัฒนธรรมของเมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองหนานจิง โดยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้จะสามารถนำมาพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการศึกษาในประเทศไทยต่อไป


#ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Nanjing Agricultural University

#STRT #CMU #MDRI #Najiing

แกลลอรี่