รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

2 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ตึ้งแต่บัดนี้ ถึง 27 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th 

แกลลอรี่