การประชุมวิชาการในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มช. "นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ"

9 กุมภาพันธ์ 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มด้านนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพในอนาคต มีความเข้าใจในความสมดุลของสุขภาพ จริยธรรม คุณธรรม พร้อมทั้งนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างเครือข่ายงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพร่วมกับกลุ่มองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพที่ทันกาลและทันการณ์กับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงานจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมภายในการประชุมเป็นการบรรยายและการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ ประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง “สมดุลโลก สมดุลธรรม สมดุลสุขภาพ” โดย พระครูธีรสุตพจน์ ดร. (พระมหาสง่า ธีรสังวโร) เจ้าอาวาสวัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การเสวนา เรื่อง “เส้นทางสู่ความสำเร็จศิษย์เก่าพยาบาล” โดย ดร.แสงจันทร์ รุ่งเรืองกลกิจ จาก University of Washington at Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณพรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา เจ้าของกิจการ Gassan Khuntan Golf Resort จังหวัดลำพูน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย จาก Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การบรรยาย เรื่อง “แรงบันดาลใจสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ” โดย คุณสราวุฒิ สินสำเนา ประธานเครือข่ายหน่วยงานบริการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ และ การบรรยาย เรื่อง“นวัตกรรมโรบอทกับการดูแลสุขภาพในอนาคต” โดย ดร.ไพศาล ขันชัยทิศ จาก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

นอกจากนั้นจัดมุมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านโครงการต่าง ๆ รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม (แบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า) โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานจากสถาบันทางการพยาบาลและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ อันได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี พะเยา ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลจุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โรงพยาบาลพานทอง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลปัตตานี เป็นต้น
แกลลอรี่