CAMT Summer Course ค่าย Animation Academy

18 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CAMT Summer Course ค่าย “Animation Academy” 2D และ3D Course ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านแอนนิเมชันและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างแอนนิเมชัน และเพื่อพัฒนาเยาวชนของไทยให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนส์ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดย ค่าย Animation Academy” 2D Course จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 และ ค่าย Animation Academy” 3D Course ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่