คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมโครงการยุวชนสร้างชาติ: พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างสรรค์ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

7 พฤษภาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 11 มหาวิทยาลัย ที่ดำเนินโครงการยุวชนอาสา กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ปี 2 (Creative Build Up-2) ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษา จาก 3 คณะ โดยตัวแทนของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย นายคุณานนต์ อยู่บู่, นายณัฐกิตติ์ ศิริป้อ, นายดลทากร หน่อรัตน์, นางสาวนภัสสร พิทักษ์วารินทร์ และนางสาวชฎามณฑ์ หมูแก้ว ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวลวงเหนือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนําองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผนวกกับทุนทางวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษามาจัดทําแผนธุรกิจพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง ด้านการตลาด (Marketing Public Relations: MPR) และด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ให้เกิดการรับรู้และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยว ในวันที่ 29-30 เมษายน 2564 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมบ่มเพาะ (Incubation Camp) ชุมชนท่องเที่ยว นักวิชาการ และนักศึกษาจาก 11 มหาวิทยาลัย ผ่าน Zoom
#ท่องเที่ยวชุมชน #incubation #creativebuildup
แกลลอรี่