มช. ร่วม MOU เดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ NQI พัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

19 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามความร่วมมือกับ 8 สถาบันการศึกษาฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน


          วันที่ 19 เมษายน 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานและลงนามความร่วมมือร่วมกับ รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าเชียงใหม่ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

         ดร.นพ.ปฐมฯ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “การพัฒนาหน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อยกระดับและพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment Body : CAB) ของสถาบันการศึกษาในพื้นที่อย่างเป็นระบบ รวมถึงยกระดับและเพิ่มมูลค่า วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ ผ่านการวิจัยร่วมกันอย่างบูรณาการโดยใช้เครือข่ายความรู้และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมต่อความต้องการของพื้นที่ส่งผลให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และการบริการ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย สามารถใช้อุปโภคและบริโภคในประเทศอย่างเพียงพอ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างยั่งยืน

        นอกจากการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ภายในงานยังจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อน NQI กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคเหนือตอนบน” และ Workshop แบ่งกลุ่มขับเคลื่อน NQI ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาคเหนือตอนบน หัวข้อ สมุนไพรและอาหารมูลค่าสูง โดย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ และทีมนักวิทยาศาสตร์ วศ. มาเป็นวิทยากรและร่วมเก็บข้อมูล โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศในพื้นที่ต่อไป

       ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาหน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ติดต่อสอบถามได้ที่ www.dss.go.th และโทรศัพท์ 02201-7439 และ 02201-7495

แกลลอรี่