การบรรยายพิเศษ เรื่อง Towards Efficient Solar Fuels Production - from materials to large-area devices

5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Towards Efficient Solar Fuels Production - from materials to large-area devices โดย Dr. Fatwa F. Abdi (Deputy Director of the Institute for Solar Fuels Helmholtz-Zentrum Berlin f?r Materialien und Energie GmbH (HZB), Germany) ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารฟิสิกส์ 2 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่