ICDI จัดการอบรม "การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการกับกลยุทธ์ขององค์กร"

13 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นประธานในการเปิดการอบรม "การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการกับกลยุทธ์ขององค์กร" โดยได้รับเกียรติจากคุณเบญจรงค์ คำมะนิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย
กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเทคนิคการบริหารความเสี่ยง รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการบรรยายและการฝึกแนวคิดในการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการทำงานของผู้เข้ารับการอบรม โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกว่า 30 คน
แกลลอรี่