พิธีเปิดกิจกรรมการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190

9 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวชี้แจงการฝึกงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร

แกลลอรี่