พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562

28 มิถุนายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่สำหรับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพตลอดจนสถาบัน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
แกลลอรี่