คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25 สิงหาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนี้ ได้มีการคัดเลือกขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี สจล.

แกลลอรี่