อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “The CMUAH Special Seminar Series: Canine and Feline Ophthalmology (from the Theory to Practice)

14 พฤษภาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The CMUAH Special Seminar Series: Canine and Feline Ophthalmology (from the Theory to Practice) เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจตาขั้นพื้นฐาน การตรวจวินิจฉัย และการรรักษาทางด้านอายุรกรรม และศัลยกรรม โดยมี นายสัตวแพทย์ชัชวาล ศรีวิชัย สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร อาจารย์ประจำ คลินิกสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กและรังสีวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 13 -14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยเป็นการบรรยายเป็นแบบ Zoom Online
แกลลอรี่