CAMT ต้อนรับคณะดูงาน สอวช.

12 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.ชโลธร บุญเหลือ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายพัฒนาคลัสเตอร์ยุทธศาสตร์ สำนักงานสภานโยบายและการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พร้อมคณะ และให้สัมภาษณ์ ในหัวข้อ การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศบนพื้นฐานของการสร้างและใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม รวมถึงการสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของทางวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
แกลลอรี่