พิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

22 มกราคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ จัดพิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความยินดีกับ คุณ นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 2301095 ภาควิชาจิตวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 คุณ กาญจนา สุคนธมณี รหัส 141056 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 คุณ วชิรา บุตรวัยวุฒิ รหัส 191202 ภาควิชาจิตวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 และคุณ เยาวลักษณ์ สุทธิ รหัส 2401114 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562  
แกลลอรี่