คณะบริหารธุรกิจ มช. พัฒนาหลักสูตรบัญชีบูรณาการข้ามศาสตร์ IT - Data Science สร้าง “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่” ตอบโจทย์ธุรกิจโลกยุคดิจิทัล

3 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้ก้าวทันโลก เปลี่ยนโฉมนักบัญชียุคเดิมสู่ “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่” แห่งยุคดิจิทัล ขยายความร่วมมือกับ 2 คณะ บูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ – วิทยาการข้อมูล ต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง และเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคอุตสาหกรรม

โดยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) และวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำกว่ามนุษย์หลายเท่า การมีข้อมูลสำคัญที่มากเพียงพอและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักบัญชีรุ่นใหม่หากไม่ปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ก็จะถูกลดบทบาทและความสำคัญลง หรืออาจถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในอนาคต


ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้มีความทันสมัย สามารถผลิตบัณฑิตที่ก้าวทันโลกแห่งข้อมูลและเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยบูรณาการหลักสูตรข้ามศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาสาขาเอก (Major) การบัญชี ต้องเรียนวิชาโท (Minor) ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือสาขาวิทยาการข้อมูล (Data Science) ภายใต้กระบวนวิชาจำนวน 5 กระบวนวิชา สอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้าง “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่” ที่ไม่เพียงแต่มีองค์ความรู้เฉพาะศาสตร์ด้านบัญชีอย่างเดียว แต่ยังมีความฉลาดรู้ทางด้านข้อมูล (Data Literacy) เกิดการพัฒนาทักษะและก้าวข้ามการเป็นนักบัญชีที่ทำได้เพียงงานบัญชีพื้นฐาน กลายเป็นนักบัญชีที่รู้จักใช้คลังข้อมูลมหาศาลในการรวบรวม สกัดและประมวลผลจนได้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล


บัณฑิตชุดแรกของหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้จะสำเร็จการศึกษาในปี 2566 และพร้อมสำหรับการเป็นนักบัญชีสายพันธุ์ใหม่ที่จะสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0 5394 2138-40 เว็บไซต์ https://www.ba.cmu.ac.th/th/accountancy/

แกลลอรี่