CMUBS จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษา ป.โท ภายใต้การเรียนการสอนแบบ Action Learning นำความรู้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ แก้โจทย์ปัญหาแก่ผู้ประกอบการจริงภายนอกห้องเรียน

11 เมษายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 มีนาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการศึกษาภายใต้การเรียนการสอนแบบ Action Learning ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ เพื่อนำความรู้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้พร้อมช่วยแก้โจทย์ปัญหาแก่ผู้ประกอบการจริง พร้อมเชิญกลุ่มผู้ประกอบการองค์กร ห้างร้าน และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด, บริษัท ชิตา ออร์แกนิค ฟู้ด จำกัด, ร้านเพอร์เฟค เฟอร์นิเจอร์ มอลล์, บริษัท ชัยพัฒนาฟาร์ม จำกัด (ชัยพัฒน์ พลัส), บริษัท แฟร์แฟร์ จำกัด (Green Bus) และ บริษัท ซิบบลิงแอนด์ฟรีซซิ่ง จำกัด (Sibling and Freezing Ice) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานด้วย

สำหรับการเรียนการสอนแบบ Action Learning คณะบริหารธุรกิจได้บรรจุเป็นหนึ่งในหลักสูตรการสอนของคณะฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์แก้ปัญหาจากโจทย์ในโลกธุรกิจจริง โดยเชิญผู้ประกอบการองค์กร ห้างร้าน และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องการร่วมพัฒนาองค์ความรู้และต้องการให้นักศึกษาร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนาธุรกิจเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ พร้อมมอบโจทย์ปัญหาแก่นักศึกษา เพื่อเป็นการฝึกฝนกระบวนการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริง
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่