ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 มกราคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี พร้อมร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างานคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดี และคณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กรตามแนวทางการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ECB2602 อาคาร 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่