ประชุมสัมมนา “พลังมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Campus)

28 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ “พลังมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Campus)" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวรายงาน พร้อมทั้งร่วมเสวนาหัวข้อ "พลังมหาวิทยาลัยขับเคลื่อน Net Zero Emission ของประเทศ" จัดโดย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยมีมหาวิทยาลัยกว่า 170 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมงานฯ.
แกลลอรี่