การบรรยายโจทย์การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม "บ้านศุขะ"

3 ธันวาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายโจทย์การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม "บ้านศุขะ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมกับคุณพรตพิมล ศุขะวาณิช เจ้าของบ้านศุขะ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณกฤษณา รวยอาจิณ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาศิลปาชีพระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญงานประกวดแบบระดับประเทศ, คุณศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 สาขาประติมากรรม, คุณวีระเดช พนมวัน ณ อยุธยา ศิลปินทางจิตกรรม ผู้เชี่ยวชาญการจัดงานการแสดงการประกวดระดับประเทศ และคุณสุรัชฎา ลือเจียงคำ กล่าวถึงที่มา เป้าหมายโครงการ และพื้นที่การสร้าง “บ้านศุขะ” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องบรรยาย 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่