อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ด้าน Sustainability ในงานประชุมวิชาการ SUN Thailand ประจำปี 2566

25 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์

           ผศ.ดร.ว่าน วิริยา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และทีม ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ด้าน Sustainability จากงานประชุมวิชาการ SUN Thailand ประจำปี 2566 (การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยเข้ารับรางวัลในการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.ประเทศไทย) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดังนี้
> การนำเสนอผลงาน Oral presentation ยอดเยี่ยม ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (Common but Differentiated Responsibilities)
> การนำเสนอผลงานโปสเตอร์ ชนะเลิศอันดับหนึ่ง เรื่อง "MasqraX@CMU นวัตกรรมหน้ากากป้องกันฝุ่นความดันบวก”
แกลลอรี่