กิจกรรม Chiang Mai University International Street Fair

20 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ICDI จัดกิจกรรม Chiang Mai University International Street Fair 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Program) ในกิจกรรม Chiang Mai University International Street Fair เพื่อให้นักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565
แกลลอรี่