โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพวารสารระดับชาติ TCI และระดับนานาชาติ SCOPUS และการใช้งาน การดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์”

20 ตุลาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพวารสารระดับชาติ TCI และระดับนานาชาติ SCOPUS และการใช้งาน การดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชาตรี วงษ์แก้ว นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้บรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการ ผู้เขียนบทความ ผู้ประเมินบทความ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งาน และดูแล ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพวารสารให้อยู่ในกลุ่มวารสารตามคุณภาพ และได้รับการรับรองตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00- 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่