คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมในพิธีลงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

22 พฤษภาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีลงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 7 จังหวัด (ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ เชียงราย น่าน) ร่วมลงนามเป็นพยาน ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดทำ”โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ” เพื่อให้บุตรหลานเกษตรกรหรือนักเรียนผู้ที่สนใจเรียนด้านเกษตร มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มช. รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรร่วมกัน ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย
แกลลอรี่