เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล ASME Journals วารสารของ The American Society of Mechanical Engineers

16 พฤศจิกายน 2563

สำนักหอสมุด

           สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าใช้ฐานข้อมูล ASME Journals ฐานข้อมูลวารสารของ The American Society of Mechanical Engineers จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
          ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล ASME Journals ได้ที่ https://asmedigitalcollection.asme.org ทดลองเข้าใช้งานถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-Mail: cmulibref@cmu.ac.th 

แกลลอรี่