พ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 เมษายน 2563

คณะเกษตรศาสตร์

เจ้าหน้าที่และบุคลากรหน่วยกายภาพ คณะเกษตรศาสตร์ มช พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงอาหาร ห้องประชุม และอาคารเรียนเดิมในคณะฯ ในวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่