FACMU Running 2020

26 กุมภาพันธ์ 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FACMU Running 2020 เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาของคณะ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยการหันมาใส่ใจการออกกำลังกายให้มากขึ้น โดยมีผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมปล่อยตัวนักวิ่ง

กิจกรรม FACMU Running 2020 แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ FACMU Keep Running 100 Km. กิจกรรมการวิ่งสะสมระยะทางให้ครบ 100 กิโลเมตร โดยสะสมระยะทางตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง 24 มกราคม 2563 และ FACMU Fun Run กิจกรรมวิ่ง Fun Run ระยะทาง 3.38 กิโลเมตร พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 15.00-17.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 
แกลลอรี่