วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เดินทางเยือน Yunnan Normal University (YNNU) Chenggong Campus ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยเมืองพี่เมืองน้อง (Sisters City) ระหว่าง ICDI และ YNNU ผ่านสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี เดินทางเยือน Yunnan Normal University (YNNU) Chenggong Campus ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยเมืองพี่เมืองน้อง (Sisters City) ระหว่าง ICDI และ YNNU ผ่านสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีจุดประสงค์หลักคือการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาคู่ในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ของ YNNU เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ทั้งสองสถาบันยังได้หารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนบุคลากรและความร่วมมือด้านการวิจัย โดยทั้งสองฝ่ายแสดงความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการและยกระดับความร่วมมือในอนาคต


แกลลอรี่