ผู้บริหารคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมดูงาน Koganei Emergency Hospital, Laboratory of Veterinary Physiology, Laboratory of Veterinary Animal Health และ Laboratory of Veterinary Infectious disease ณ Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น

14 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เดินทางเข้าเยี่ยมชมดูงาน Koganei Emergency Hospital, Laboratory of Veterinary Physiology, Laboratory of Veterinary Animal Health และ Laboratory of Veterinary Infectious disease ณ Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ (NOVEL CMU) ที่กำลังจะเปิดให้บริการในอนาคต พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และบุคลากรระหว่างสองสถาบัน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องออกสู่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Tetsuya Furuya, Division of Animal Life Science, Institute of Agriculture Food - Watanabe Team, Institute of Global Innovation Research และคณะ ประกอบไปด้วย Prof. Dr. Ryuji Fukushima จาก Animal Medical Emergency Center, Prof. Dr. Kentaro Nagaoka จาก Laboratory of Veterinary Physiology, Assoc. Prof. Tetsuya Furuya จาก Laboratory of Veterinary Infectious disease และ Prof. Dr.Kazuaki Takehara จาก Laboratory of Veterinary Animal Health ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
แกลลอรี่