CAMT ร่วมกับสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนากระบวนการคิด สู่การเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมการทำงาน

21 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

         วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนากระบวนการคิดสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมการทำงาน (Lean-Agile Mindset: Boosting Efficiency and Innovation Program ; LBI) ให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทำหลักสูตรอบรม และพัฒนาบุคลากรในเนื้อหาเกี่ยวกับด้านนวัตกรรม การคิดเชิงออกแบบ การคิดแก้ปัญหาที่สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรม (Design thinking for Creating Knowledge and Innovation) และเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Technology Tools to Creating Innovations) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี Growth Mindset สร้างคน สร้างทีมให้มีแนวคิดแห่งการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนางานกระบวนการทำงานให้สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนประเทศสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) โดยกำหนดกลยุทธ์ (Strategies) หลัก 6 ข้อ ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 13
       โดยการอบรมในครั้งนี้ นำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดเชิงออกแบบและด้านนวัตกรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดีและหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว เลขานุการสาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม อาจารย์ ดร.สืบพงศ์ เฉินบำรุง เลขานุการสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล อาจารย์ ดร. ทมะ ดวงนามล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารรวมถึงบุคลากรของวิทยาลัยฯ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง B303 อาคาร ILC วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี อีกทั้งโครงการพัฒนากระบวนการคิดสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมการทำงานจะมีการจัดอบรมอยย่างต่อเนื่องในระยะถัดไป ได้แก่ รอบที่ 2 วันที่ 17-18 มิถุนายน, รอบที่ 3 วันที่ 19-20 มิถุนายน, รอบที่ 4 วันที่ 24-25 มิถุนายน และรอบที่ 5 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2567 ต่อไป

แกลลอรี่