พิธียกช่อฟ้าเอกวิหารประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต

8 ตุลาคม 2562

คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกวิหารประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่