ต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

28 มีนาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

      ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือในด้านการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอการรายงานผลการดำเนินงาน และการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 1. รายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี 2.ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอวกาศ ดาวเทียม GIS ภาพถ่ายและแผนที่ทางอากาศ โดย ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ ศูนย์ภูมิภาคและเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 3.ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพรและการแปรรูปในเชิงพาณิชย์ โดย ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว รองคณบดีด้านการบริหารงานวิจัย และด้านนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 4. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ (PM2.5) โดย รศ.ดร.สมพร จันทระ (คณะวิทยาศาสตร์) ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการ แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบขนส่งทางรางและการนำขยะพลาสติกมาใช้ผสมทำเป็นวัสดุผิวทางถนน โดย รศ.ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6.ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โครงการ Gastronomy Tourism: Lanna Gastronomy นวัตกรรมผลผลิตเกษตรสู่อาหารมูลค่าสูงเชิงสร้างสรรค์ โดย รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

แกลลอรี่