นักศึกษาโปรดส่งคืนหนังสือและชำระค่าปรับ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2567

13 มิถุนายน 2567

สำนักหอสมุด

         นักศึกษามีหนังสือค้างส่งและค้างชำระค่าปรับ ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2567 จากภาคการศึกษาที่ผ่านมา โปรดส่งคืนหนังสือและชำระค่าปรับ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 หากพ้นกำหนดนี้ จะถูกระงับการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2567 สอบถาม โทร. 0 5394 4513

แกลลอรี่