การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564

9 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรี สมกูล กาญจนอุดมการ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ประธานเปิดฯ

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งนี้ เพื่อให้เกิดระบบและกลไกลการพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนำร่อง 70 โรงเรียน โดยใช้โรงเรียนและหน่วยปฏิบัติงานในระดับพื้นที่เป็นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ครูใหญ่ ครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีร่วมพัฒนา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนร่วมพัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แกลลอรี่