ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนากระบวนการคิดเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Design Thinking for Innovation)"

25 พฤศจิกายน 2564

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. นำโดย ดร. อรรณพ ธนัญชนะ ผู้อำนวยการศุนย์วิจัยฯ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนากระบวนการคิดเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Design Thinking for Innovation)" ให้แก่บุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (สคร.1 เชียงใหม่) จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างนวัตกรรมด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แกลลอรี่