การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 13

26 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 13 (The 13th Business Management Research Conference) ในหัวข้อ “The next frontier for business innovation” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการบริหารจัดการธุรกิจในระดับประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสาขาต่างๆของประเทศไทย เปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายบูรณาการงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 
แกลลอรี่