CMUBS จัดติวเข้มนักศึกษา เตรียมพร้อมก่อนเข้าฤดูกาลสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2566

6 มีนาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 6 มีนาคม 2567 งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดติวเข้มภาษาอังกฤษแก่น้อง ๆ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1-2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาควิชาภาษาอังกฤษของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยเชิญคุณเมธาพงศ์ หล้าแก้ว (พี่แพค) ผู้สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 1 และ คุณคเณศ ศรีสอาด ติวเตอร์จาก Is Am Are Academy ทบทวนบทเรียนพร้อมแนะนำเทคนิคการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่