CAMT มช. ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

22 เมษายน 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.กลวัชร คล้ายนาค รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอีกจำนวน 4 ท่าน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา รวมไปถึงด้านทุนการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติงาน และการพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
แกลลอรี่