นวัตกรรมสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

25 กุมภาพันธ์ 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์

     สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มีความพยายามที่ จะนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการเรียนการ สอนและการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนทางเอ็นโดดอนติกส์ โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมมา อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นนโยบายหลักอันหนึ่งในการดำเนินงาน เพื่อต่อยอดงานวิจัยของอาจารย์ไปสู่การใช้งานจริงในคลินิก ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีผลงานนวัตกรรมเกิดขึ้นและนำมา ใช้ประโยชน์หลายชิ้นงาน ดังนี้

     • CMU EndoRay เป็นอุปกรณ์ช่วยในการถ่าย ภาพรังสีทางเอ็นโดดอนต์ที่มีงานวิจัยรับรองว่ามี ประสิทธิภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้ง่ายกว่า conventional EndoRay

     • CMU EDTA เป็นน้ำยาล้างคลองรากฟันที่ใช้เพื่อ กำจัดชั้นเสมียร์ (smear layer) ภายในคลองรากฟัน ซึ่งจะช่วยให้ผนังคลองรากฟันมีความสะอาด เผย ผึ่งท่อเนื้อฟัน ช่วยเพิ่มความแนบสนิทระหว่างวัสดุ อุดคลองรากฟันกับผนังคลองรากฟัน และอาจช่วย เพิ่มอัตราสำเร็จในการรักษาคลองรากฟันได้ ซึ่ง ผลงานวิจัยรับรองว่ามีประสิทธิภาพในการกำจัด ชั้นสเมียร์ได้ดี 

     • CMU protocol เป็นเกณฑ์วิธีการล้างคลอง รากฟันเพื่อให้ทันตแพทย์มีความมั่นใจได้ว่าคลอง รากฟันนั้นมีความสะอาดอย่างแท้จริง

     • CMU Irrigator เป็นอุปกรณ์ช่วยในการล้างคลอง รากฟัน ซึ่งอาศัยหลักการของแรงดันลบปลายราก (apical negative pressure) เพื่อช่วยให้การล้างคลอง รากฟันมีประสิทธิภาพ

     ในอนาคตทางสาขาวิชามีแผนการที่จะทำงานวิจัย และพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างไร ก็ตามเนื่องจากสาขาวิชาฯ อยู่ในช่วงระหว่างที่ขาดแคลน บุคลากรประกอบกับภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน ปัจจุบันนั้นมีมากมาย ทำให้นวัตกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ยังไม่ได้ ถูกขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และไม่ได้ถูกผลิตเพื่อ จำหน่ายในทางการค้า ซึ่งการผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ดังกล่าวอาจเป็นแผนการที่มีการดำเนินการต่อไปในอนาคต 


        

แกลลอรี่